ADBL 294.00 ( 14076 ) ( -20.15 )    AHPC 97.00 ( 3268 ) ( 0 )    AKJCL 80.00 ( 510 ) ( -5 )    AKPL 152.00 ( 1001 ) ( -3 )    ALICL 545.00 ( 10304 ) ( -7 )    AMFI 657.00 ( 130 ) ( -15 )    API 126.00 ( 7443 ) ( 2 )    BARUN 91.00 ( 350 ) ( -2 )    BHBL 145.00 ( 5983 ) ( 8 )    BOKL 237.00 ( 12436 ) ( -2 )    BPCL 336.00 ( 2672 ) ( -2 )    CBBL 868.00 ( 3544 ) ( 3 )    CBL 147.00 ( 27107 ) ( -2 )    CCBL 159.00 ( 18199 ) ( 1 )    CFCL 109.00 ( 3600 ) ( 1 )    CHCL 500.00 ( 8476 ) ( 0 )    CHL 102.00 ( 111 ) ( 0 )    CHLBS 570.00 ( 3260 ) ( -14 )    CIT 2,521.00 ( 707 ) ( -19 )    CLBSL 616.00 ( 91 ) ( -12 )    CMF1 8.70 ( 100 ) ( -0.12 )    CORBL 90.00 ( 130 ) ( 0 )    CZBIL 201.00 ( 10958 ) ( -1 )    DBBL 121.00 ( 10454 ) ( -3 )    DDBL 572.00 ( 691 ) ( -3 )    DHPL 87.00 ( 30 ) ( -1 )    EBL 510.00 ( 8267 ) ( 3 )    EDBL 275.00 ( 570 ) ( -10 )    EIC 802.00 ( 130 ) ( 17 )    FMDBL 358.00 ( 1210 ) ( -2 )    FOWAD 1,517.00 ( 317 ) ( -9 )    GBBL 182.00 ( 5201 ) ( 2 )    GBIME 258.00 ( 9983 ) ( -2 )    GBLBS 437.00 ( 3308 ) ( -5 )    GDBL 177.00 ( 3984 ) ( 0 )    GFCL 111.00 ( 1350 ) ( 0 )    GHL 241.00 ( 30 ) ( -12 )    GILB 1,070.00 ( 105 ) ( 0 )    GIMES1 7.40 ( 6000 ) ( 0 )    GLICL 680.00 ( 2414 ) ( -10 )    GRDBL 102.00 ( 545 ) ( 0 )    GUFL 104.00 ( 2688 ) ( 1 )    HATH 107.00 ( 80 ) ( -2 )    HBL 425.00 ( 3796 ) ( -7 )    HDL 1,306.00 ( 10 ) ( -15 )    HGI 372.00 ( 1397 ) ( -6 )    HIDCL 130.00 ( 5610 ) ( -3 )    HPPL 170.00 ( 1160 ) ( 0 )    ICFC 145.00 ( 3594 ) ( -1 )    IGI 393.00 ( 500 ) ( -7 )    JBBL 134.00 ( 4395 ) ( 0 )    JBNL 164.00 ( 25899 ) ( 1 )    JBNLPO 100.00 ( 20000 ) ( -1 )    JEFL 129.00 ( 250 ) ( -4 )    JFL 160.00 ( 1244 ) ( -2 )    JOSHI 168.00 ( 10 ) ( -8 )    JSLBB 2,374.00 ( 442 ) ( 51 )    KADBL 141.00 ( 50 ) ( -2 )    KBBL 206.00 ( 622 ) ( -1 )    KBL 229.00 ( 9533 ) ( -2 )    KKHC 72.00 ( 304 ) ( -1 )    KMCDB 825.00 ( 160 ) ( -15 )    KMFL 865.00 ( 95 ) ( -15 )    KNBL 116.00 ( 575 ) ( 2 )    KPCL 90.00 ( 930 ) ( 0 )    KRBL 91.00 ( 884 ) ( 1 )    KSBBL 132.00 ( 1449 ) ( 0 )    LBBL 171.00 ( 6493 ) ( 2 )    LBL 184.00 ( 8627 ) ( -2 )    LEMF 7.01 ( 500 ) ( -0.14 )    LGIL 500.00 ( 3282 ) ( -2 )    LICN 1,604.00 ( 3295 ) ( 0 )    LLBS 753.00 ( 70 ) ( 0 )    MBL 209.00 ( 6339 ) ( 3 )    MDB 226.00 ( 1140 ) ( -6 )    MEGA 157.00 ( 19502 ) ( -1 )    MERO 579.00 ( 964 ) ( -8 )    MFIL 111.00 ( 4963 ) ( 0 )    MIDBL 144.00 ( 1038 ) ( 1 )    MLBBL 609.00 ( 27 ) ( 10 )    MLBL 156.00 ( 1732 ) ( -1 )    MMFDB 908.00 ( 30 ) ( -8 )    MNBBL 338.00 ( 6316 ) ( 2 )    MSLB 1,327.00 ( 45 ) ( -25 )    MSMBS 526.00 ( 583 ) ( -9 )    NABIL 682.00 ( 8715 ) ( -5 )    NABILP 648.00 ( 3681 ) ( 0 )    NADEP 666.00 ( 404 ) ( -19 )    NBB 184.00 ( 13048 ) ( 0 )    NBBL 631.00 ( 501 ) ( 2 )    NBL 283.00 ( 37310 ) ( -2 )    NCCB 205.00 ( 14947 ) ( 0 )    NCCBPO 130.00 ( 3202 ) ( 0 )    NCDB 116.00 ( 608 ) ( 1 )    NEF 7.76 ( 21963 ) ( -0.14 )    NGPL 120.00 ( 77 ) ( 2 )    NHDL 122.00 ( 140 ) ( 0 )    NHPC 62.00 ( 3120 ) ( 1 )    NIB 500.00 ( 7928 ) ( -3 )    NIBLPF 7.40 ( 4168 ) ( 0.1 )    NIBPO 468.00 ( 6500 ) ( 4 )    NICA 378.00 ( 13490 ) ( 0 )    NICGF 8.77 ( 950 ) ( 0.17 )    NICL 365.00 ( 3100 ) ( -9 )    NIL 508.00 ( 4112 ) ( -5 )    NLG 781.00 ( 954 ) ( -14 )    NLIC 1,050.00 ( 25277 ) ( 35 )    NLICL 615.00 ( 3578 ) ( -10 )    NMB 307.00 ( 31553 ) ( 4 )    NMBHF1 8.69 ( 21167 ) ( -0.16 )    NMBMF 1,008.00 ( 270 ) ( -8 )    NMBSF1 9.81 ( 21400 ) ( -0.09 )    NMFBS 1,600.00 ( 252 ) ( 0 )    NNLB 464.00 ( 411 ) ( 0 )    NSEWA 530.00 ( 170 ) ( -20 )    NTC 685.00 ( 926 ) ( 1 )    NUBL 701.00 ( 326 ) ( 8 )    OHL 415.00 ( 961 ) ( -3 )    PCBL 305.00 ( 15552 ) ( -1 )    PFL 129.00 ( 195 ) ( 2 )    PIC 1,003.00 ( 1134 ) ( 9 )    PICL 678.00 ( 20 ) ( 13 )    PLIC 431.00 ( 7685 ) ( -6 )    PMHPL 108.00 ( 1150 ) ( 1 )    PRIN 403.00 ( 3306 ) ( -5 )    PRVU 211.00 ( 46915 ) ( -3 )    PURBL 160.00 ( 904 ) ( 0 )    RADHI 157.00 ( 253 ) ( -1 )    RBCL 9,030.00 ( 30 ) ( -70 )    RBCLPO 8,507.00 ( 140 ) ( -48 )    RHPC 85.00 ( 1114 ) ( 0 )    RLFL 111.00 ( 4457 ) ( -1 )    RMDC 519.00 ( 712 ) ( -2 )    RRHP 89.00 ( 100 ) ( 0 )    RSDC 370.00 ( 923 ) ( 2 )    SADBL 135.00 ( 1092 ) ( 0 )    SAEF 8.70 ( 2510 ) ( 0 )    SANIMA 291.00 ( 13764 ) ( 0 )    SBBLJ 180.00 ( 5220 ) ( -8 )    SBI 370.00 ( 4208 ) ( -5 )    SBL 274.00 ( 10147 ) ( -3 )    SCB 525.00 ( 5559 ) ( -5 )    SDESI 583.00 ( 725 ) ( -12 )    SEF 9.30 ( 20900 ) ( 0.17 )    SEOS 9.50 ( 7000 ) ( -0.18 )    SFFIL 207.00 ( 25 ) ( 0 )    SHINE 239.00 ( 1205 ) ( -4 )    SHL 201.00 ( 4055 ) ( 1 )    SHPC 221.00 ( 3290 ) ( 6 )    SIC 1,257.00 ( 250 ) ( -22 )    SICL 865.00 ( 3260 ) ( 4 )    SIFC 134.00 ( 779 ) ( 2 )    SIL 598.00 ( 1917 ) ( 7 )    SINDU 126.00 ( 1648 ) ( -12 )    SKBBL 825.00 ( 2830 ) ( -8 )    SLBBL 488.00 ( 697 ) ( -12 )    SLBS 901.00 ( 30 ) ( -21 )    SLBSL 771.00 ( 520 ) ( -4 )    SLICL 513.00 ( 1360 ) ( 0 )    SMATA 1,305.00 ( 1403 ) ( -11 )    SMB 590.00 ( 0 ) ( 0 )    SMFDB 637.00 ( 40 ) ( -13 )    SPDL 87.00 ( 1293 ) ( -1 )    SRBL 206.00 ( 9145 ) ( 0 )    SWBBL 775.00 ( 444 ) ( -5 )    TNBL 157.00 ( 205 ) ( 1 )    TRH 243.00 ( 450 ) ( 2 )    UIC 766.00 ( 2445 ) ( 4 )    UMB 1,230.00 ( 10 ) ( -10 )    UMHL 106.00 ( 816 ) ( -2 )    UNL 19,110.00 ( 10 ) ( -390 )    UPPER 222.00 ( 40964 ) ( -2 )    VLBS 668.00 ( 149 ) ( -1 )    WOMI 1,096.00 ( 185 ) ( -22 )   

कालोलाई कालै.......

 सुन्दर पन्थी, रानीवन काठमाण्डौ   १२ सावन, २०७७एकजना ब्यक्ती एउटा शानदार होटलमा पुगेर महंगो खानेकुराहरु खाएछन् । खाइसकेपछि उनले बिल मगाए । वेटरले बिल लिएर आयो । जब उनले बिल हेरे अनि बिल तिर्न मानेन् र उनले झोकिदै भने “खाएको पो बिल तिर्ने नखाएको पनि तिर्छन् कसैले ? के को विल हो यत्रो धेरै ?” 

ति ब्यक्तिले बिल तिर्न नमानेको कुरा वेटरले म्यानेजरकोमा पु¥यायो । उसले सबै कुरा म्यानेजरलाई सुनायो । म्यानेजरले ति ब्यक्तिलाई राम्रैसंग राम–धुलाई गरे । 
पिटाई खाएका ब्यक्ति कराउदै ढोकातर्फ अगाडि जादै थिए, सोहि वखत अचानक झम्टीदै वेटरले मुखमा दुई पन्च बजाई दियो । 

म्यानेजरः वेटरलाई गाली गर्दै “तलाई पिट्न कस्ले भन्यो ?”
वेटरः हजुर, तपांईले त आफ्नो बिल असुल गर्नु भयो, मैले पनि त आफ्नो सर्भिस चार्ज र टिप्स असुल गर्नु परेन । 

घटना छोटो र साधारण देखिएला, तर यस घटनामा देखिएको र यसले संकेत गरेको प्रवृत्ति हालका दिनमा जहाँसुकै देख्न सकिन्छ । आज जो सत्ता र शक्तिको अग्रपंक्तिमा छन् झन् उनिहरुमा त बिल असुल गर्ने बानि परिसकेको छ । अनि उनका चम्चाहरु, आफ्नो टिप्स असुली गर्न शक्तिको आडमा आफ्ना नेता भन्दा पनि झनै अग्रपंक्तिमा पुगेका छन् । हामी जनता, कुटिने पिटिने वर्गमा छौ । तैपनि हामी उनीहरुलाई नै सहयोग समर्थन गरिरहेका छौ । 

“कसले के गर्ने ?” संघर्ष विना अवाञ्छनीय तत्व फाल्न सकिदैन । केहि निहित स्वार्थ यस्ता हुन्छन् जसले मुखमा चुस्की लगाएका हुन्छन् अथवा कुनै आफ्नो अकर्मन्ण्यतालाई प्रेस्टीज प्वाइंट बनाउंछन् । अनि निर्णयवाट पछाडी हट्न चाहदैनन् र सक्दैनन् पनि । 

आफ्नो चलाखि, चतुराई र बुद्धी तथा आफ्नो अहंकार, आफ्नो घमण्ड यति धेरै उत्कर्षमा पुरयाउछन् की आफुसंग जोडिएको जुन विचार छ त्यसको मात्रै समर्थन भएको देख्न चाहन्छन् ।
मानौ कोई ठुलाबाले गल्ती गर्नु भो त्यसपछि चारधामको दर्शन गरेर तथा आफ्नो श्रीसम्पती समेत उडाएर आउनुभो भने पनि ठुलाबाको गुणगान गाउनेहरुले ठुलाबाको गल्ती ठालुहरुलाई भन्न सक्नेछैनन् र भन्न मान्ने पनि छैनन् । उल्टै उनिहरुले भन्नेछन् “हामीले त मुक्ति लियौ ।” उनीहरु बदमासी, फटाइ जे गरे पनि पुज्य नै छन् ।

पुज्यन्ते यदपुज्योकपियदगम्योकपिगम्यते 
वन्द्यन्ते यदवन्द्योकपि सप्रभावो धनस्य च ।

यसरीनै रुढिवादि देखि जसको स्वार्थ जोडिएको छ, कर्मचारी देखि ब्यापारीसम्म र पण्डित पुजारी देखि अन्य अवान्छनीय तत्वसम्म जसको मुखमा हरामको पैसाको, हरामको आम्दानीको, भ्रटाचारको चस्का लागेको छ, घुसखाने लत परेको छ, के उनिहरु सिधा तरिकाले मान्लान् त ?

होईन । जब हामी सम्झाउँला, हो..हा....हो.... त गर्छन् नै । भन्नेछन् हजुरले भनेको एकदम ठिक हो, रुल अफ ल हेर्नु त युरोपमा, यस्तै हुनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालमा भष्ट्राचार विरोधि समुहको नाइके भै भष्ट्राचारीलाई पाता कस्नुपर्छ भन्दै स्टाटस पोस्ट गर्नेहरु नै फेरी पुरा भष्ट्राचारमै स्वंयम चुर्लुम्म डुबेको÷लिप्त भएको देख्न पाइन्छ ।

अधिकांश मानिस यसै प्रकृतिका छन् । कानुनको विधिको, विधानको, सिद्धान्तको र नजिरको, अपव्याख्याको बिजनेस अचम्मसँग मौलाएको छ । आकर्षण मेहनतमा हैन फटाँईमा बढेको छ यस्ता प्रवृतिहरु । समाजमा, यस्ता मानिसहरुकै वर्चस्व छ ।

फेरी के गर्ने त ? जुन निहीत स्वार्थका पाहाड जसरी खडा छन्, तिनिहरुलाई कसरी तहलगाउने ? एउटै उपाय छ त्यो हो उनिहरुसंग संघर्ष, उनिहरुलाई धम्काउने, हटाउने, मुकावला गर्ने, आन्दोलन गर्ने आदि आदि । आज भ्रष्ट्राचार विरुद्धको आन्दोलन अनिवार्य छ, यसको कुनै विकल्प छैन ।

जब हामिलाई यो लाग्छ कि, यो मान्छेले मेरो नोक्सानी गर्न सक्दछ र आतंकित गर्न सक्छ हाम्रो गल्ती नै यहि हुन्छ, हामी उसैको स्वरमा स्वर मिलाएर सहमती जनाउछौ । खुल्लम् खुल्ला विरोध को हिम्मत राख्दैनौं । उसलाई असहयोग गर्न सक्दैनौ बरु उसैको सहयोगी वन्न पुग्दछौ । देशै खाने भ्रस्ट्राचार र फटाईको चक्रव्यू भित्र आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षा र फाइदामा कल्याण खोज्छौं । बिडम्बना, यदि सबै हामीजस्तै परमसन्तोषी भैदिएको भए संसारमा कुनचाहि क्रान्ति हुन्थ्यो होला ? कुनचाहि तानाशाहीको पतन हुन्थ्यो होला ? शायद यो हाम्रो कायरता नै समाजमा गुंन्डागर्दी र अपराध वढाउन सहयोगी सिद्ध हुन्छ । 

यदि हामि छाति खोलेर उभिने हो र तपाईको गलत कार्यको सहयोगि वन्दीन, तपाईलाई साथ दिन सक्दिन र मेरो समर्र्थन पनि छैन भन्न सक्ने हो र व्यवहारिक रुपमा कार्यन्वयन गर्न सक्ने हो भने यसले नै गलत प्रवृत्तिको पचास प्रतिसत हिम्मत परास्त पार्दछ । यो कुनै युद्ध मार–पीट, लडाई जस्तो वहादुरि होईन तर कुरा साहश को हो । तपाईको चरित्रको कारण म तपाईलाई भोट दिन्न त भन्न मात्रै सक्ने हो भने पनि त्यो नेताको आधा हिम्मत घटिहाल्छ । ल ठिकै छ, यदि विरोधगर्ने शाहस छैन, लड्ने ताकत छैन भनेपनि केहिवेर मौन बसेर असमर्थन त गर्न सकिन्छ होलानी ? समर्थन र सहयोग कदापि गर्नुहुदैन, उसको मतियार त भनै बन्नै हुदैन । 
जुन व्यक्ति खराव छ प्राय कायर पनि छ, डराइरहेको हुन्छ तर स्याल भएर पनि भयंकर साहसी भएको नाटक गर्दै सिंहको हाउ भाउ देखाइरहेको हुन्छ । हामिले सिक्नुपर्ने कुरा के छ भने सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने र गलत मान्छेलाई असहयोग गर्ने हो । त्यस्ता प्रवृतिलाई सहयोग नगरौ, कालोलाई कालो नै भनौ र सेतोलाई सेतै । आफ्नो आत्मालाई धोखा दिएर नबसौ । आफ्नो आत्मा भित्रको देववृत्तिलाई नदबा औं । गलत कर्मको ग्लानि खतरनाक हुन्छ । समयमानै सोच विचार गरौ । 

अनेकचित्तविभ्रान्तामोहजालसमावृताः।
रसक्ताःकामभोगेषुपतन्तिनरकेऽशुचौ।।

धन्यवाद । प्रतिक्रिया


प्रतिक्रिया थप्नुहोस


विज्ञापन

 

© 2020 - अर्थ बुलेटिन | Developed by Smart Innovation