ADBL 294.00 ( 14076 ) ( -20.15 )    AHPC 97.00 ( 3268 ) ( 0 )    AKJCL 80.00 ( 510 ) ( -5 )    AKPL 152.00 ( 1001 ) ( -3 )    ALICL 545.00 ( 10304 ) ( -7 )    AMFI 657.00 ( 130 ) ( -15 )    API 126.00 ( 7443 ) ( 2 )    BARUN 91.00 ( 350 ) ( -2 )    BHBL 145.00 ( 5983 ) ( 8 )    BOKL 237.00 ( 12436 ) ( -2 )    BPCL 336.00 ( 2672 ) ( -2 )    CBBL 868.00 ( 3544 ) ( 3 )    CBL 147.00 ( 27107 ) ( -2 )    CCBL 159.00 ( 18199 ) ( 1 )    CFCL 109.00 ( 3600 ) ( 1 )    CHCL 500.00 ( 8476 ) ( 0 )    CHL 102.00 ( 111 ) ( 0 )    CHLBS 570.00 ( 3260 ) ( -14 )    CIT 2,521.00 ( 707 ) ( -19 )    CLBSL 616.00 ( 91 ) ( -12 )    CMF1 8.70 ( 100 ) ( -0.12 )    CORBL 90.00 ( 130 ) ( 0 )    CZBIL 201.00 ( 10958 ) ( -1 )    DBBL 121.00 ( 10454 ) ( -3 )    DDBL 572.00 ( 691 ) ( -3 )    DHPL 87.00 ( 30 ) ( -1 )    EBL 510.00 ( 8267 ) ( 3 )    EDBL 275.00 ( 570 ) ( -10 )    EIC 802.00 ( 130 ) ( 17 )    FMDBL 358.00 ( 1210 ) ( -2 )    FOWAD 1,517.00 ( 317 ) ( -9 )    GBBL 182.00 ( 5201 ) ( 2 )    GBIME 258.00 ( 9983 ) ( -2 )    GBLBS 437.00 ( 3308 ) ( -5 )    GDBL 177.00 ( 3984 ) ( 0 )    GFCL 111.00 ( 1350 ) ( 0 )    GHL 241.00 ( 30 ) ( -12 )    GILB 1,070.00 ( 105 ) ( 0 )    GIMES1 7.40 ( 6000 ) ( 0 )    GLICL 680.00 ( 2414 ) ( -10 )    GRDBL 102.00 ( 545 ) ( 0 )    GUFL 104.00 ( 2688 ) ( 1 )    HATH 107.00 ( 80 ) ( -2 )    HBL 425.00 ( 3796 ) ( -7 )    HDL 1,306.00 ( 10 ) ( -15 )    HGI 372.00 ( 1397 ) ( -6 )    HIDCL 130.00 ( 5610 ) ( -3 )    HPPL 170.00 ( 1160 ) ( 0 )    ICFC 145.00 ( 3594 ) ( -1 )    IGI 393.00 ( 500 ) ( -7 )    JBBL 134.00 ( 4395 ) ( 0 )    JBNL 164.00 ( 25899 ) ( 1 )    JBNLPO 100.00 ( 20000 ) ( -1 )    JEFL 129.00 ( 250 ) ( -4 )    JFL 160.00 ( 1244 ) ( -2 )    JOSHI 168.00 ( 10 ) ( -8 )    JSLBB 2,374.00 ( 442 ) ( 51 )    KADBL 141.00 ( 50 ) ( -2 )    KBBL 206.00 ( 622 ) ( -1 )    KBL 229.00 ( 9533 ) ( -2 )    KKHC 72.00 ( 304 ) ( -1 )    KMCDB 825.00 ( 160 ) ( -15 )    KMFL 865.00 ( 95 ) ( -15 )    KNBL 116.00 ( 575 ) ( 2 )    KPCL 90.00 ( 930 ) ( 0 )    KRBL 91.00 ( 884 ) ( 1 )    KSBBL 132.00 ( 1449 ) ( 0 )    LBBL 171.00 ( 6493 ) ( 2 )    LBL 184.00 ( 8627 ) ( -2 )    LEMF 7.01 ( 500 ) ( -0.14 )    LGIL 500.00 ( 3282 ) ( -2 )    LICN 1,604.00 ( 3295 ) ( 0 )    LLBS 753.00 ( 70 ) ( 0 )    MBL 209.00 ( 6339 ) ( 3 )    MDB 226.00 ( 1140 ) ( -6 )    MEGA 157.00 ( 19502 ) ( -1 )    MERO 579.00 ( 964 ) ( -8 )    MFIL 111.00 ( 4963 ) ( 0 )    MIDBL 144.00 ( 1038 ) ( 1 )    MLBBL 609.00 ( 27 ) ( 10 )    MLBL 156.00 ( 1732 ) ( -1 )    MMFDB 908.00 ( 30 ) ( -8 )    MNBBL 338.00 ( 6316 ) ( 2 )    MSLB 1,327.00 ( 45 ) ( -25 )    MSMBS 526.00 ( 583 ) ( -9 )    NABIL 682.00 ( 8715 ) ( -5 )    NABILP 648.00 ( 3681 ) ( 0 )    NADEP 666.00 ( 404 ) ( -19 )    NBB 184.00 ( 13048 ) ( 0 )    NBBL 631.00 ( 501 ) ( 2 )    NBL 283.00 ( 37310 ) ( -2 )    NCCB 205.00 ( 14947 ) ( 0 )    NCCBPO 130.00 ( 3202 ) ( 0 )    NCDB 116.00 ( 608 ) ( 1 )    NEF 7.76 ( 21963 ) ( -0.14 )    NGPL 120.00 ( 77 ) ( 2 )    NHDL 122.00 ( 140 ) ( 0 )    NHPC 62.00 ( 3120 ) ( 1 )    NIB 500.00 ( 7928 ) ( -3 )    NIBLPF 7.40 ( 4168 ) ( 0.1 )    NIBPO 468.00 ( 6500 ) ( 4 )    NICA 378.00 ( 13490 ) ( 0 )    NICGF 8.77 ( 950 ) ( 0.17 )    NICL 365.00 ( 3100 ) ( -9 )    NIL 508.00 ( 4112 ) ( -5 )    NLG 781.00 ( 954 ) ( -14 )    NLIC 1,050.00 ( 25277 ) ( 35 )    NLICL 615.00 ( 3578 ) ( -10 )    NMB 307.00 ( 31553 ) ( 4 )    NMBHF1 8.69 ( 21167 ) ( -0.16 )    NMBMF 1,008.00 ( 270 ) ( -8 )    NMBSF1 9.81 ( 21400 ) ( -0.09 )    NMFBS 1,600.00 ( 252 ) ( 0 )    NNLB 464.00 ( 411 ) ( 0 )    NSEWA 530.00 ( 170 ) ( -20 )    NTC 685.00 ( 926 ) ( 1 )    NUBL 701.00 ( 326 ) ( 8 )    OHL 415.00 ( 961 ) ( -3 )    PCBL 305.00 ( 15552 ) ( -1 )    PFL 129.00 ( 195 ) ( 2 )    PIC 1,003.00 ( 1134 ) ( 9 )    PICL 678.00 ( 20 ) ( 13 )    PLIC 431.00 ( 7685 ) ( -6 )    PMHPL 108.00 ( 1150 ) ( 1 )    PRIN 403.00 ( 3306 ) ( -5 )    PRVU 211.00 ( 46915 ) ( -3 )    PURBL 160.00 ( 904 ) ( 0 )    RADHI 157.00 ( 253 ) ( -1 )    RBCL 9,030.00 ( 30 ) ( -70 )    RBCLPO 8,507.00 ( 140 ) ( -48 )    RHPC 85.00 ( 1114 ) ( 0 )    RLFL 111.00 ( 4457 ) ( -1 )    RMDC 519.00 ( 712 ) ( -2 )    RRHP 89.00 ( 100 ) ( 0 )    RSDC 370.00 ( 923 ) ( 2 )    SADBL 135.00 ( 1092 ) ( 0 )    SAEF 8.70 ( 2510 ) ( 0 )    SANIMA 291.00 ( 13764 ) ( 0 )    SBBLJ 180.00 ( 5220 ) ( -8 )    SBI 370.00 ( 4208 ) ( -5 )    SBL 274.00 ( 10147 ) ( -3 )    SCB 525.00 ( 5559 ) ( -5 )    SDESI 583.00 ( 725 ) ( -12 )    SEF 9.30 ( 20900 ) ( 0.17 )    SEOS 9.50 ( 7000 ) ( -0.18 )    SFFIL 207.00 ( 25 ) ( 0 )    SHINE 239.00 ( 1205 ) ( -4 )    SHL 201.00 ( 4055 ) ( 1 )    SHPC 221.00 ( 3290 ) ( 6 )    SIC 1,257.00 ( 250 ) ( -22 )    SICL 865.00 ( 3260 ) ( 4 )    SIFC 134.00 ( 779 ) ( 2 )    SIL 598.00 ( 1917 ) ( 7 )    SINDU 126.00 ( 1648 ) ( -12 )    SKBBL 825.00 ( 2830 ) ( -8 )    SLBBL 488.00 ( 697 ) ( -12 )    SLBS 901.00 ( 30 ) ( -21 )    SLBSL 771.00 ( 520 ) ( -4 )    SLICL 513.00 ( 1360 ) ( 0 )    SMATA 1,305.00 ( 1403 ) ( -11 )    SMB 590.00 ( 0 ) ( 0 )    SMFDB 637.00 ( 40 ) ( -13 )    SPDL 87.00 ( 1293 ) ( -1 )    SRBL 206.00 ( 9145 ) ( 0 )    SWBBL 775.00 ( 444 ) ( -5 )    TNBL 157.00 ( 205 ) ( 1 )    TRH 243.00 ( 450 ) ( 2 )    UIC 766.00 ( 2445 ) ( 4 )    UMB 1,230.00 ( 10 ) ( -10 )    UMHL 106.00 ( 816 ) ( -2 )    UNL 19,110.00 ( 10 ) ( -390 )    UPPER 222.00 ( 40964 ) ( -2 )    VLBS 668.00 ( 149 ) ( -1 )    WOMI 1,096.00 ( 185 ) ( -22 )   

सफलताः आंटे के हुदैन र ?

 डा. वालक चौधरी, डेरी विशेषज्ञ   १३ चैत, २०७७सिंधुली, दुधौली न.प. ५ बस्ने करिव ४२ बर्षीय दल बहादुर बुढा क्षेत्रीको आरोह अवरोहको एक कथासंग सम्बन्धित छ । क्षेत्रीको परिवारमा श्रीमती, ३ छोरी र १ छोरा गरी ५ सदस्य हुनुहुन्छ । 

आफूसंग  जग्गा जमिन नभएको तथा रोजगारीको अवसर समेत नभएकाले ऋण लिएर २०६३ साल तिर कतारमा २ वर्ष काम गरी करिव ५ लाख रुपैंया कमाउन सफल भएको वताउनुहुने दल वहादुर वि.स. २०६७ तिर फेरी कुवेत जाने चाजोपाजोका साथ काठमाडौं आउनुभयो । 

केहि विरामी परेका बुढा क्षेत्री काठमाडौंमा सामान्य उपचार पछि विदेश त जानु भयो तर विरामी बल्झिएर ३ महीना नहुदै स्वदेश फर्कन वाध्य हुनुभयो । विदेश आउदाँ जादाँ र औषधी उपचार गर्दा करिव ५ लाख रुपैंया ऋण लागेको बुढा क्षेत्री बताउनुहुन्छ । 

रात दिन निद्रा नलाग्ने, ऋण कसरी चुक्ता गर्ने पीर थाम्न नसकी आफूसंग भएको २ कठ्ठा जग्गा विक्री गरी प्राप्त २ लाख रकम चुक्ता गरे पनि अझै ३ खाल रुपैंयाको पिरलो भने कायमै रहयो । परिवारसंगको सरसल्लाह मुताविक विदेश भन्दा स्वदेशमैं सुख दुःख गरी कृषि काम गर्ने सल्लाह भयो । 

सो का लागि १० कठ्ठा जग्गा बर्षेनी २० हजार रुपैयाँका दरले ५ वर्षको लागि भाडामा लिई मौसमी तरकारी उत्पादन गर्ने तर्फ बुढा क्षेत्री लाग्नुभयो । भाडामा जग्गा लिई कृषि गर्नु साथै ऋणमा डुवेको विषयले छिमेकीहरु वहुला भएछ भन्ने गरेको सुन्दा असाध्यै नमजा लाग्ने गरेको भए पनि ति र त्यस्ता कुराहरु सुनेको नसून्यै गरी एक चित्त उहाँ आफ्नो कार्यमा लाग्नुभयो । 

विदेशमा कृषि प्रकृतिको काम नगरे तापनि “मिहिनेत गरे के हुदैन र ?” भन्ने साहसका साथ अगाडि बढ्दै जादाँ समस्याको समाधान हुदो रहेछ भन्ने चरितार्थ उहाँले हालको दिनमा प्रमाणित गर्नुभएको छ । 

खेतसंगै नजिक फाफर खोला तथा कमला नदीको सिंचाइ र पाखुराको मिहिनेतको संयोगले २ वर्ष भित्र बाँकी ३ लाख रुपैंया सावा र व्याज सहित चुक्ता गर्न उहाँ सफल हुनुभयो । यस अतिरिक्त क्षेत्रीले १० कठ्ठा जग्गा समेत जोड्न सफल भएको बताउनुहुन्छ । 

उहाँले पुनः ३० कठ्ठा जग्गा बार्षिक ९० हजार रुपैयाँका दरले ५ बर्षको लागि भाडामा लिई कृषि उत्पादन (धान, मकै, मौसमी तरकारी) कार्यलाई निरन्तरता दिनु भयो ।

 

अर्गानिक खेती एवं भैंसी पालन

खेतवारीमा प्राँगारिक मलको प्रयोग गरी धान, मकै र मौसमी तरकारीको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि भएको क्षेत्रीले सुनाउनु हुन्छ । 

मिहिनेत र सफलताको कारण छिमेकीहरुले क्षेत्री प्रतिको पहिलेको र अहिलेकोे हेर्ने दृष्टि तथा व्यवहारमा फरक भएको सुनाउनु भयो । 

गोठमा एक थान भैंसीबाट ५ थान भएको छ । भैंसीको दूध सवैले मनपराउने हुदाँ विक्रीमा समस्या नरहेको उहाँ बताउनु हुन्छ । भैंसी फर्म भर्खरै दर्ता गरेको, गोठ सुधार गर्नु पर्ने, घाँसे खेती लगाउनु पर्ने सोच रहेको उहाँ सुनाउनु हुन्छ ।

 

अनुभव एवं तालिम

क्षेत्रीले विदेश काम गर्न जादा कृषि प्रकृतिको काम नगरे तापनि लगनशील, सहनशील, काम गर्दा अपनाउनु पर्ने शैली, जिम्मेवारी आदि व्यवहारिक पक्ष राम्रैसंग बुझेको भन्नु भयो । यसैले त आफूसंग पूजि नभए पनि धैर्य एवं साहसकासाथ जग्गा लिजमा लिनु, कृषि कार्यको थालनी गर्नु वहाँलाई बल पुगेको देखियो । 

उहाँ थप प्राविधिक ज्ञान हासिल गर्न असल दूध उत्पादन तालिम राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र केन्द्रिय पशुपंछी पालन सहकारी संघको सहकार्यमा ढल्केवरमा यहीं २०७७ साल फागुनमा सञ्चालित ५ दिने तालिम कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो । 

आफूले हालसम्म कुनै पनि निकायबाट आर्थिक सहयोग नपाएको बताउनु हुन्छ । कृषक पेशामा समयको ख्यालै नगरी निरन्तरकोे मिहिनेतले सपल हुने आफु एक उदाहरण हुनु भएको सुनाउनु हुन्छ । 

 

बार्षिक आम्दानी र खर्च

कृषकले बार्षिक आम्दानी र खर्चको विवरण डायरीमा लेख्ने सम्भवतः विरलै देख्न पाइन्छ । निजले पनि आम्दानी खर्चको डायरी तयार नपारे पनि अनुभवको भरमा निम्न अनुसार रहेको सुनाउनु भयो ।

हाल उहाँको मुख्य आम्दानीमा मौसम अनुसारको तरकारी उत्पादन, धान, तोरी, मकै, दूध तथा दुग्ध पदार्थ, बीउको रुपमा रांगोको प्रयोग आदि रहेका छन् । 


फोटोः बथानमा थप ४ थान भैंसी

हाल उनको तीन छोरी र १ छोरामध्ये जेठी छोरीले १२ कक्षा पास गरी आर्मीमा स्थायी जागीर, माहिली र कान्छि छोरी क्रमशः स्नातक र १० कक्षा पढ्दै, छोरा १२ कक्षा पढ्दै छन् । 

छोराछोरीको, घपरिवारको र अन्य सबै खर्चहरु यस व्यवसायबाटनै पुरयाउन सकिएकोमा उनि निकै खुसी छन् । उनि भन्छन् “रोग र भोकसंग जुध्धै जिवनमा धेरै हन्डर खाएर पाएको यो सफलतामा म र मेरो परिवार पूर्ण सन्तुष्ट छौ । विदेश वस्न भन्दा आफ्नैै घर परिवार छोरा छोरीसंग बसेर व्यवसाय गर्न पाए यसमानै खुसी छु ।” 

कम समयमा सफल कृषकको संज्ञाको रुपमा क्षेत्री एक उदाहरणको रुपमा हुनुहुन्छ ।

लेखकः डा. वालक चौधरी डेरी विशेषज्ञ हुनुहुन्छ ।

लेखकका यस अघि प्रकाशित अन्य लेखहरु पनि पढ्नुहोस् ।

‘कालो सुन’ को व्यवसाय प्रति कृषकको बढ्दो आकर्षण

पिडामा दुग्ध कृषक, ‘मिल्क होलिडे’ र भुक्तानी अनियमितता

पशुपन्छीको दानाको रुपमा बियरको कटः एक अध्ययनप्रतिक्रिया


प्रतिक्रिया थप्नुहोस


विज्ञापन

 

© 2021 - अर्थ बुलेटिन | Developed by Smart Innovation